วิธีการชำระเงิน

สามารถโอนเงินได้ทุกระบบ กับ เด็กเรียน.com เพื่อรองรับการชำเงินอย่างรวดเร็ว

นโยบายการคืนเงิน

นโยบายการคืนเงินนี้มีผลบังคับใช้กับนโยบายของ เด็กเรียน.com สำหรับการคืนเงินให้ผู้เรียนและ ผู้เรียนสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินภายในเวลาที่กำหนดไว้ในนโยบายการคืนเงินนี้

การใช้แพลตฟอร์ม เด็กเรียน.com (“เว็บไซต์”) ของ เด็กเรียน.com  ไม่ว่าจะในฐานะผู้สอนหรือผู้เรียน จะถือว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยินยอมที่จะอยู่ภายใต้ข้อผูกมัดจากนโยบายการคืนเงินนี้แล้ว

1.  นโยบายการคืนเงินให้ผู้เรียน

ผู้เรียนสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนในกรณีต่อไปนี้เท่านั้น

1)  เกิดเหตุขัดข้องในการเรียนและไม่สามารถแก้ไขให้กลับมาใช้บริการได้ตามปกติ โดยปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของผู้เรียนเอง

2)  คลาสเรียนออนไลน์ถูกระงับการให้บริการ

อย่างไรก็ตาม ผู้เรียนไม่สามารถดำเนินการขอยกเลิก/เปลี่ยนแปลงรายการลงทะเบียนเรียน หรือขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนในกรณีต่างๆ ดังนี้

  • กรณีที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการลงทะเบียนเรียนของผู้เรียน

  • กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนใจของผู้เรียนทุกกรณี

  • กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาค่าเรียนที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต รวมถึงการใช้รหัสโปรโมชั่น, คะแนน  และส่วนลดต่างๆ ทุกกรณี (เช่น ต้องการใส่ promo code เพิ่มเติม เป็นต้น)

การตัดสินใจทั้งหมดในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบายการคืนเงินให้ผู้เรียนจะเป็นไปตามดุลยพินิจของ เด็กเรียน.com  แต่เพียงผู้เดียว โดยให้ถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกมัดทั้งผู้สอนและผู้เรียน

ทั้งนี้ เด็กเรียน.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยุตินโยบายการคืนเงินนี้ได้ทุกเมื่อตามที่พิจารณาเห็นควรเพียงฝ่ายเดียว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2.  วิธีการยื่นคำร้องขอคืนเงิน

  • ในกรณีที่ต้องการขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียน ผู้เรียนจะต้องติดต่อทีมงานของ เด็กเรียน.com ทันทีที่ทราบเหตุอันสมควรในการขอคืนเงิน (ตามนโยบายการคืนเงินข้างต้น) แต่ไม่เกิน 3 วันหลังจากลงทะเบียนเรียน

  • หากเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น ทาง เด็กเรียน.com ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี

  • กรุณาติดต่อทีมงาน เด็กเรียน.com ที่ โทร.080-4499226 และส่งอีเมลระบุหัวข้อ “คำร้องขอคืนเงิน  เด็กเรียน.com พร้อมแจ้งเลขที่รหัสอ้างอิงการลงทะเบียนเรียน และแนบหลักฐานประกอบการพิจารณาขอคืนเงินมาที่ 

 

3.  รูปแบบและวิธีการคืนเงิน

  • กรณีชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

ผู้เรียนจะได้รับเงินค่าลงทะเบียนเรียนคืนกลับเข้าวงเงินบัญชีบัตรเครดิตที่ผู้เรียนใช้ในการชำระเงิน ภายในระยะเวลา 30 – 60 วัน นับจากวันที่ผู้เรียนได้รับแจ้งการคืนเงินจากทีมงาน เด็กเรียน.com หรือตามรอบบิลบัตรเครดิตของลูกค้า ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร

ทั้งนี้ เด็กเรียน.com ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการคืนเงิน 4% จากยอดเงินที่ขอคืน หากมีการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

  • กรณีชำระเงินโดยการโอนผ่านบัญชีธนาคาร

TeachPot จะทำการคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนกลับไปยังบัญชีธนาคารที่ผู้เรียนใช้ในการชำระเงิน (โดยชื่อบัญชีธนาคารต้องตรงกันกับชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเรียนบนเว็บไซต์เท่านั้น) ภายในระยะเวลา 7 – 14 วัน นับจากวันที่ เด็กเรียน.com ได้รับเอกสารครบถ้วน*

หมายเหตุ:

(1) เอกสารที่ต้องใช้ประกอบในการขอคืนเงิน ได้แก่

  • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้เรียน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีชำระเงินโดยการโอนผ่านบัญชีธนาคาร)

  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เรียน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) สำหรับการชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร หากผู้เรียนกรอกข้อมูลเลขที่บัญชีที่ใช้สำหรับโอนเงินคืนผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง ทาง เด็กเรียน.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม